ADATVÉDELEM

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓNK

Hatályos: 2024. július 01. napjától

 1.    BEVEZETŐ

Groupe WISER Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) jelen dokumentum (a továbbiakban: „Tájékoztató”) útján kíván tájékoztatást nyújtani Önnek, mint a www.wisergroup.hu cím alatt található weboldalra látogató vagy az Adatkezelővel online interakcióba kerülő vevő természetes személynek a személyes adatainak kezelésével összefüggésben végzett tevékenységéről.

Kérjük, hogy a Tájékoztatót figyelmesen olvassa át és kérdés esetén forduljon kollégánkhoz- a 2. pontban írt elérhetőségeken-, bizalommal! A Tájékoztatóban foglaltak elsősorban az alábbi hazai és uniós jogszabályok vonatkozó rendelkezésein alapszanak:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, azaz az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)


2.    KIK KEZELIK AZ ÖN ADATAIT?

Név: Groupe WISER Kft.

Cím: 1036 Budapest, Lajos utca 91. TT 54. ajtó

Adószám: 27928181-2-41

Numéro d'enregistrement de la société : 01-09-357551

Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Törvényes képviselő: Kozák László ügyvezető

E-mail: info@wisergroup.hu

Telefonszám: +36 30 336 08 16

Adatvédelmi tisztviselő: Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

3.    ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEINK

Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. („célhoz kötöttség”)

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk. („adattakarékosság”) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. („pontosság”)

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. („korlátozott tárolhatóság”)

Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési – így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító – intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát. („integritás és bizalmas jelleg”)

Az Adatkezelő felelős a fenti irányelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. („elszámoltathatóság”)

4.    FOGALMAK

érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

személyes adat”: az érintettre vonatkozó bármely információ;

hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés”: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adatfeldolgozás”: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

harmadik személy”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

adatvédelmi incidens”: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

profilalkotás”: személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz.

5.    EGYES ADATKEZELÉSEK ISMERTETÉSE

5.1.      Nyomon követés

Annak érdekében, hogy még vonzóbbá tegyük honlapunkat a www.wisergroup.hu néven működtetett weboldalunkat az Ön számára és lehetővé tegyük bizonyos funkciók használatát, úgynevezett „sütiket” (cookie) alkalmazunk. Ezek kis szövegfájlok, melyeket az Ön eszközén tárolunk. Egyes általunk használt sütik törlődnek a böngészés befejeztével, vagyis a böngésző bezárásával (ún. ideiglenes sütik), míg más sütik az Ön eszközén maradnak és lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük az Ön böngészőjét a következő látogatások alkalmával (állandó sütik). A weboldal első alkalommal való megnyitásakor Ön tájékoztatást kap a sütik elhelyezéséről és eldöntheti azt, hogy elfogadja-e azok saját eszközén való alkalmazását. Amennyiben nem fogadja el a sütiket, weboldalunk használhatósága korlátozott lehet. További információkat a cookie tájékoztatóban találhat ez utána a tájékoztató után.

5.2. Weboldal üzemeltetése, működtetése

Az adatkezelés célja: A www.wisergroup.hu weboldal üzemeltetése, kapcsolatfelvétel a weboldalon keresztül.  

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja).

A kezelt személyes adatok köre: Az érintett eszközéhez kapcsolódó IP cím (és annak alapján az érintett tartózkodási helye), az érintett eszközét azonosító úgynevezett session azonosító.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés kezdetétől számított 1 azaz egy év.

Adattovábbítás (címzettek): Az Adatkezelő a  www.wisergroup.hu weboldal üzemeltetése körében szolgáltatás nyújtó szolgáltatókat, adatfeldolgozóként veszi igénybe. Az adatfeldolgozást végző online tárhely-szolgáltató neve és elérhetősége: Websupport Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 97-99., e-mail cím: info@mhosting.hu).

5.3. Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön a www.wisergroup.hu weboldalon keresztül Adatkezelő által nyújtott üzleti szolgáltatás kívánja igénybe venni és ezzel összefüggésben kitölti a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapot, úgy az ott megadott személyes adatait kizárólag ezen érdeklődések megválaszolása céljából kezeljük. Az adatkezelés felöleli azt az esetet, amennyiben az Adatkezelőt közvetlenül e-mail útján vagy telefonon keresi meg Adatkezelő által üzleti tevékenysége körében közzétett elérhetőségein. Az adatkezelés célja tehát, hogy Ön az Adatkezelővel közvetlen kapcsolatba kerüljön, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról információt szerezzen, illetve az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatot létesítsen.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja)

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok (elsődlegesen: név, e-mail cím, telefonszám).

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés célja fennállásáig. Telefonos kapcsolatfelvétel esetén telefonbeszélgetés nem kerül rögzítésre, ezért az adatkezelés a telefonbeszélgetés idejéig tart.

Adattovábbítás (címzettek): Az űrlapon megadott személyes adatait a Adatkezelő kezeli és dolgozza fel az Ön által megadott személyes adatokat online tárhely-szolgáltató és az e-mail rendszer működtetéséért felelős szolgálató is kezeli. Az online tárhely-szolgáltató neve és elérhetősége: Websupport Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 97-99., e-mail cím: info@mhosting.hu).

5.4. Álláshirdetésre történő jelentkezés

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő által működtetett www.wisergroup.hu weboldalon meghirdetett álláshirdetésekre történő jelentkezés.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja).

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok (elsődlegesen: név, e-mail cím, telefonszám).

Az adatkezelés időtartama: Az adatait addig tároljuk, amíg az adatkezelés célja fennáll, vagy amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását.

Adattovábbítás (címzettek): Az Adatkezelő a  www.wisergroup.hu weboldal üzemeltetése körében szolgáltatás nyújtó szolgáltatókat, adatfeldolgozóként veszi igénybe. Az adatfeldolgozást végző szolgáltató: Websupport Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 97-99., e-mail cím: info@mhosting.hu).

5.5. Közösségi oldalakon való jelenlét

Általános tájékoztató: Az Adatkezelő közösségi oldalakon is tevékenységet folytat (különösen a Facebook, LinkedIn csatornán) abból a célból, hogy az érdeklődők számára a szolgáltatásáról tájékoztatást nyújtson, illetve a szolgáltatását reklámozza. A Facebook esetében a weboldalra beépített felugró chatboxon keresztül a felhasználók (érdeklődők) beszélgetést, ún. chat-et indíthatnak Adatkezelő Facebook profiljával a Facebook Messenger szolgáltatásba történt bejelentkezést követően. A felhasználó/érintett ezen keresztül kérhet általános tájékoztatást, illetve egyedi megrendelésével kapcsolatosan is kérhet tájékoztatást. Adatkezelő emellett létrehozott egy szakmai közösségi oldalt a LinkedIn közösségi oldalon, annak érdekében, hogy az érdeklődők számára az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos híreket, újdonságokat, eseményeket, egyéb felhívásokat osszon meg. Az érdeklődők számára lehetőség van egyrészt az Adatkezelő oldalát követni, továbbá lehetőségük van az Adatkezelő által megosztott tartalmakkal kapcsolatban hozzászólást tenni, a tartalmat kedvelni, megosztani, azokra reagálni. Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelő közösségi platformokon elsődlegesen a közösségi platform szolgáltató adatvédelmi szabályzata és adatkezelési alapelvei az irányadók, amelyek az alábbi felületen érhetők el:


Az adatkezelés célja:
A Közösségi oldalakon/ platformokon keresztül a felhasználók megtekinthetik Adatkezelő által működtetett közösségi oldalát/csatornáját, a bejegyzéseket like-olhatják vagy megoszthatják, hozzászólást írhatnak vagy üzenetet küldhetnek. Az adatkezelés célja a felhasználók által írt üzenetek, hozzászólások megválaszolása. A chatbox esetében az adatkezelés célja a felhasználó által kezdeményezett beszélgetés lebonyolítása, gyors és hatékony tájékoztatás biztosítása. A LinkedIn esetében az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel biztosítása, kapcsolattartás, tájékoztatás nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja)

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön felhasználói profilban megjelenített személyes adatai (különösen ide értve a felhasználói profilnevet, esetlegesen megjelenített profilképet) abban az esetben, ha a felhasználó azt a saját beállításai során engedélyezte a közösségi oldal üzemeltetőjének. A chatbox beszélgetés során a felhasználó által esetlegesen megadott személyes adatok, továbbá az érdeklődő Facebook felhasználói profilban megjelenített személyes adatai (különösen ide értve a felhasználói profilnevet, esetlegesen megjelenített profilképet) abban az esetben, ha az érintett azt a saját beállításai során engedélyezte a Facebook/Messenger közösségi platform üzemeltetőjének

Az adatkezelés időtartama: Az Ön üzenetének, hozzászólásának megválaszolásáig. Az Adatkezelő ezt követően további, a közösségi platformon kívüli adatkezelést (ide értve akár a hozzászólás megválaszolásáról külön nyilvántartás vezetését, vagy a hozzászólások lementését) nem végez. Az adatkezelés időtartamát és módját ezen kívül a közösségi platform adatkezelési szabályai és beállításai határozzák meg.

Adattovábbítás címzettje:

 • Facebook Meta Platforms Ireland Limited – közösségi média szolgáltatás (Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország); Weboldal: facebook.com
 • LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085 USA. A LinkedIn adatvédelmi tisztviselőjének online elérhetősége: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/ppq


6.         CÍMZETTEK, ADATFELDOLGOZÁS

A személyes adatokat a szerződött adatfeldolgozókon kívül kizárólag az Adatkezelő azon alkalmazottai jogosultak megismerni, akiknek feladatkörük ellátásához ez feltétlenül szükséges. A szerződött adatfeldolgozó az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni, megőrizni és titokban tartani. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Adatainak feldolgozásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe. Állandó jelleggel az alábbi szerződött adatfeldolgozók végzik, végezhetik adatainak feldolgozását:

Az 5. pontban írtaknak megfelelően Adatkezelő igénybe veszi tárhelyszolgáltatóként a Websupport Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 97-99., e-mail cím: info@mhosting.hu) szolgáltatását.

Az 5. pontban foglaltak szerint Adatkezelő igénybe veszi Google LLC működtetett weboldal látogatottságának mérése körében nyújtott szolgáltatást. A Google LLC. elérhetőségei: Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Adatvédelmi információk:https://policies.google.com/privacy?hl=hu. A Google LLC harmadik országokban (az itt jelölt helyszíneken: https://www.google.com/about/datacenters/locations/) tárolhat adatokat. Annak érdekében, hogy az adattovábbítás a GDPR szerinti megfelelő garanciák alapján történjen, az Adatkezelő és a Google LLC olyan adatfeldolgozási megállapodást kötött, ami az Európai Bizottság 2010/87/EU számú határozata szerinti általános szerződési feltételeket tartalmazza. További információ ezen adatfeldolgozó adatvédelmi megfelelőségéről a következő linken érhető el: https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Az Adatkezelő az érintettek Weboldalon kifejtett tevékenységének vizsgálatához Microsoft Corporation (1 Microsoft Way, Redmond, WA, Amerikai Egyesült Államok) társasággal van szerződéses viszonyban, amelyek ekként adatfeldolgozónak minősülnek. Ezen adatfeldolgozó szolgáltatásai használatának a célja, hogy az Adatkezelő jobban megértse a felhasználóit (így például, hogy mennyi időt töltenek a Weboldal használatával, mire kattintanak, mit nem kedvelnek). Ez lehetővé teszi az Adatkezelő számára, hogy a Weboldalt felhasználói igényeknek megfelelően fejlessze, összeállítsa a megfelelő hirdetési közönséget, mérje az eszközök közötti konverziót, lehetővé teszi számára a hirdetések célzását, a megfelelő közönségre történő optimalizálását, a személyre szabott reklámok, hirdetések megjelenítését, valamint riportok, kimutatások készítését, a Weboldalról és annak látogatottsági adatairól. Ezen adatfeldolgozó cookie-k és egyéb technológiák felhasználásával gyűjt. Az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója az alábbi hivatkozás által érhető el: https://www.microsoft.com/hu-hu/trust-center/privacy/data-management.

7.    BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL

A GDPR 13. cikkelyének (2) bekezdés f) pontjával összhangban ezúton tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeinek keretében automatizált döntéshozatalra nem kerül sor. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő a vele jogviszonyban álló, nevében személyes adatokat kezelő személyektől szükség szerint titoktartási nyilatkozatot szerez be.  

A személyes adatokat elektronikus rendszerben történő adatkezelés esetén rendszeresen cserélődő jelszóval védett vagy titkosított adatbázisban tárolja. Az ilyen elektronikus adatállományhoz történő hozzáféréseket az Adatkezelő egyedi név és jelszó alkalmazásával teszi lehetővé, amely mellett lehetővé válik annak ellenőrizhetősége is, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az adott elektronikus rendszerekbe. Ezen hozzáféréseket az Adatkezelő szintén, legalább éves rendszerességgel felülvizsgálja. Az Adatkezelő az elektronikus eszközön kezelt adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, Antivirus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védi, az adatvesztés és -sérülés elkerülése érdekében biztonsági mentéseket alkalmaz, valamint gondoskodik a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságáról. A papír alapon kezelt és személyes adatokat is tartalmazó iratokat az Adatkezelő jól zárható, tűz- és vagyonvédelemmel ellátott helyiségben tárolja, mely helyiségekbe a fizikai belépés szintén korlátozott. A személyes adatot tartalmazó, manuálisan kezelt iratok az adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében irattárba kerülnek, mely helyiség szintén jól zárható, tűz- és vagyonvédelemmel ellátott terület.

Az Adatkezelő az új adatkezelések bevezetését megelőzően amennyiben szükséges, hatásvizsgálatot folytat le, az esetleges adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül eleget tesz a jogszabályban előírt tájékoztatási/bejelentési kötelezettségének.

8.    ÉRINTETTI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az alábbi pontokban felsorolt jogait az Adatkezelőnél előterjesztett kérelem útján gyakorolhatja. Az Adatkezelő elérhetőségeit a Tájékoztató 2. pontja tartalmazza. Az Adatkezelő a jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet – az adatkezelés körülményeire tekintettel – annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy, ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

8.1. TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

8.2. SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8.3. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.4. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG (AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

8.6. AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. E jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8.7.VISSZAVONÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármely időpontban visszavonja, mely jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

8.8.FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ CÍMZETT PANASZ BENYÚJTÁSA

Az érintett Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság”) vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő az érintett jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint az érintett a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

8.9.BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintett az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani.

A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

9.    ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK            

Az Adatkezelő a Tájékoztató tartalmát rendszeresen felülvizsgálja, és fenntartja a jogot, hogy azt bármikor belátása, valamint a vonatkozó jogszabályok tartalma szerint módosítsa. A Tájékoztató módosításai a közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba.

COOKIE (SÜTI) TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2024. július 01.

A weboldal szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében az adatkezelő (WISER Group Kft.: Cím: 1036 Budapest, Lajos utca 91. TT 54. ajtó: Adószám: 27928181-2-41: Numéro d'enregistrement de la société : 01-09-357551: Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: Törvényes képviselő: Kozák László ügyvezető: E-mail: info@wisergroup.hu: Telefonszám: +36 30 336 08 16: Adatvédelmi tisztviselő: Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére) ún. sütiket (cookie) használ.

 1. Mik azok a cookie-k („sütik”)?

A cookie (websüti) a böngészőprogramok által a honlap megbízásából tárolt adatcsomag. Amikor Ön, mint látogató, felhasználó a www.wisergroup.hu cím alatt található weboldalra navigál, a sütiket maga a honlap hozza létre a böngésző segítségével az Ön számítógépén, vagy egyéb eszközén. Többek között információt tárolhatnak a böngészésre használt eszköz paramétereiről, az Ön esetleges egyéni beállításairól, korábbi látogatásairól, hogy ezáltal is jobb böngészési élményben részesüljön. A tárolt adatok révén az Önnek megfelelő beállítású lap töltődik be. A cookie elhelyezését a weboldalra való első belépéskor felvillanó tájékoztató ablakban hagyhatja jóvá. Kétféle típusú süti-fájl létezik – „session” és „permanent”. Ezek közül az első olyan ideiglenes fájl, amely a felhasználó eszközén marad, amíg ki nem jelentkezik a webhelyről, vagy le nem tiltja a szoftvert (böngésző). A „permanens” fájlok a felhasználó eszközén maradnak a süti-fájlok paramétereiben meghatározott ideig, vagy amíg a felhasználó manuálisan nem törli őket.

 1. A „sütik” alkalmazásának célja
 • A látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az honlapon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése.
 • A felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt, mely oldalait látogatja, vagy használja leggyakrabban, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja weboldalunkat.
 • Statisztikák gyűjtése, melyek elemzése segíti megérteni azt, hogy a látogatók hogyan használják a weboldal mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk.
 • A weboldal továbbfejlesztése, majd finomhangolása a látogatói igényeknek megfelelően.
 • Esetleges rosszindulatú informatikai műveletek beazonosítása.
 1. A „sütik” alkalmazásának jogalapja

A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k kivételével (adatkezelő üzleti jogos érdeke) a cookie-k alkalmazása az Ön kifejezett és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulásán alapul, ez képezi a kapcsolódó adatkezelés jogalapját. A cookie-k alkalmazására kizárólag akkor kerül sor, ha Ön az erre szolgáló felületen azok használatát kifejezetten engedélyezi. A beállítások módosítására – és e körben a hozzájárulás visszavonására – bármikor lehetősége van.

 1. A „sütik” típusai

4.1. Szükséges „sütik”

A szükséges „sütik” a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban, vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A szükséges „sütik” alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy Ön navigálni tudjon az oldalon, valamint, hogy a böngészés során oldalunk funkcióit használni tudja.

Cookie

Adattárolás időtartama

 

Leírás

CookieConsent

(adatkezelési tájékoztató: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/?utm_source=wisergroup.hu&utm_medium=referral

A munkamenet végéig

A cookie-k elfogadását és azok használatához a hozzájárulást biztosítja.           

OIDC

6 azaz hat hónap

A webhely Content Delivery Network (CDN) hálózatához kapcsolódó cookie-k szabályozására szolgál.

olk-OwaSessionCount

munkamenet végéig

A süti tárolja és azonosítja a felhasználó egyedi munkamenet-azonosítóját a felhasználói munkamenetek kezelése érdekében a weboldalon. Ez egy munkamenet cookie, és törlődik, amikor az összes böngészőablak bezárásra kerül.

4.2. Statisztikai és hirdetési „sütik”

A statisztikai „sütik” segítségével információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják honlapunkat (pl.: a látogató mely melyik weboldalt nézte meg, a mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes látogatások ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek, stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a honlapunkat (elérhető szolgáltatásokat, funkciókat stb.) látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk továbbfejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani számukra.

Teljesítménymérés céljából weboldalunk minden látogatás alkalmával harmadik fél általi „sütiket” is használ, melyek használatával nyomon követjük, hogy a weboldalt hányan látogatják, és milyen tartalmak iránt érdeklődnek. Minden információt név nélkül tárolunk és a látogatók viselkedésének anonim elemzésére használjuk, hogy magas színvonalú élményt tudjunk biztosítani a felhasználóknak.

A célzott hirdetési „sütik” használatának célja, hogy kiválasszuk a látogatóinkat leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat jelenítsük meg honlapunkon. Illetve ezekkel a kampányaink teljesítményét is mérni tudjuk. Ezen „sütik” teszik lehetővé, hogy külső szolgáltatók a weboldalunkon korábban tett látogatása alapján célzott hirdetéseket jelenítsen meg Önnek más webhelyeken. Ezek a „sütik” sem tudják Önt személy szerint beazonosítani. Ugyanakkor adatokat gyűjtenek pl. arról, hogy melyik oldalt látogatta meg, az oldalon belül hova kattintott, hány oldalt nyitott meg.

A honlap az alábbi szolgáltatók statisztikai és célzott, hirdetési „sütijeit” használja:

Cookie

Adattárolás időtartama

 

Leírás

_ga

1 év 1 hónap 4 nap

A Google Analytics által telepített _ga cookie kiszámítja a látogatói, munkamenet- és kampányadatokat, valamint nyomon

követi a webhely használatát a webhely

analitikai jelentése számára. A cookie

névtelenül tárolja az információkat, és egy

véletlenszerűen generált számot rendel az

egyedi látogatók felismeréséhez.

_ga#

2 azaz kettő év

A Google Analytics ezt a sütit az

oldalmegtekintések tárolására és

számolására állítja be, valamint nyomon

követi a webhely használatát a webhely

analitikai jelentése számára.

1. gif

munkamenet végéig

A webhelyhez vezető munkamenetek számának számlálására szolgál, amelyek a CMP-termékek szállításának optimalizálásához szükségesek.

rc::c

munkamenet végéig

Ez a süti az emberek és a botok megkülönböztetésére szolgál.

rc::a

munkamenet végéig

Ez a süti az emberek és a botok megkülönböztetésére szolgál.

test_cookie

1 azaz egy nap

Weboldal felhasználói, annak ellenőrzésére, hogy a böngésző támogatja-e a cookie-kat.

elementor

munkamenet végéig

A weboldal tartalmának vagy elrendezésének optimalizálására szolgál. A webhely WordPress témájával összefüggésben használják. A cookie lehetővé teszi a webhely tulajdonosa számára, hogy valós időben módosítsa a webhely tartalmát.

pagead/landing

munkamenet végéig

Felhasználók nyomon követésére szolgál.

IDE

munkamenet végéig

Hirdetések megjelenítése és teljesítményének mérése szolgál.

pagead/1p-user-list/#

munkamenet végéig

Felhasználói viselkedések elemzésére szolgál.

_gcl_au

3 azaz három hónap

A Google AdSense szolgáltatáson keresztüli hirdetési hatékonyság mérésére.

pagead/1p-conversion/#/

munkamenet végéig

Konverziók követésére szolgál.

olk-LogicalRing

munkamenet végéig

OWA munkamenet kezelésére szolgál.

olk-OwaLocale

munkamenet végéig

OWA nyelvi beállításainak nyomon követésére szolgál.

olk-BookingsC2OwaPreloadStrir

munkamenet végéig

OWA könyvelési beállítások kezelésére szolgál.

olk-UsersNormalizedTheme

munkamenet végéig

OWA felhasználói téma beállításainak nyomon követésére szolgál.

olk-OwaClientId

munkamenet végéig

OWA kliens azonosító kezelésére szolgál.

olk-bootFailureCount

munkamenet végéig

OWA betöltési hibák számlálására szolgál.

ClientID

1 azaz egy év

Meghatározza a webhely eléréséhez használt eszközt. Ez lehetővé teszi a webhely megfelelő formázását.

Microsoft Application Telemetery

munkamenet végéig

Egy adott eszközazonosítót állít be. Ezt az azonosítót használja a Microsoft a felhasználók webhelyének viselkedésének és a Microsoft alkalmazással való interakciójának nyomon követésére az adott eszközön.

isRTL

munkamenet végéig

Jobbról balra olvasási irány beállítására szolgál.

Google Analytics: Információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatók a honlapot. A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/analytics/terms/us.html. A Google Analytics bemutatóját megtalálja ezen az oldalon. A Google Analytics által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy Önt, mint magánszemélyt név szerint azonosítsuk, azonban egy későbbi látogatása során képes felismerni, hogy az Ön számítógépéről, az Ön által használt böngészővel valaki már járt a Weboldalon korábban. A méréshez a rendszer kisméretű adatfájlokat, ún. sütiket (cookiekat) helyez el böngészőjében. A mérés célja a felhasználói szokások megismerése, ezáltal a Weboldal bővítése, fejlesztése az így kinyert információk alapján. Célja még az oldalra érkező Felhasználók keresési szokásainak felmérése, az alkalmazott kereső kifejezések feltérképezése a Felhasználók érdeklődési körének megismeréséhez, hogy az új tartalmak jobban igazodjanak a keresett információkhoz. A sütik tárolását megakadályozhatja az Ön, ha a böngészőszoftverének használata során a megfelelő beállításokat alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja az Ön, hogy a Google rögzítse és kezelje a süti által létrehozott, a honlap Ön által történő használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét). A honlap a Google Analytics-et használja a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló látogatóáramlás eszköztől független elemzésére is. Az Ön által történő használat különböző eszközök közötti követését kikapcsolhatja a Google fiókjában az „Információim”, „Személyes információk” alatt.

 1. A „sütik” révén gyűjtött adatok köre

Tájékoztatjuk, hogy a honlapunkon alkalmazott „sütik” önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint beazonosítani. A „sütik” által az Ön eszközéről, illetve az Ön által használt böngészőjéről a következő adatokat rögzítjük és kezeljük:

 • az Ön által használt IP-cím,
 • a használt böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (pl.: típus, beállított nyelv),
 • a látogatás pontos időpontja,
 • az előzőleg látogatott weboldal címe,
 • a meglátogatott weboldalon használt funkció vagy szolgáltatás,
 • a honlapunkon töltött idő.

 1. A „sütik beállításának” ellenőrzése, a „sütik” letiltása

A böngészők engedélyezik a „süti beállítások” módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a „sütiket”, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a „sütik” beállításának választási lehetőségét. További részletes információk az alábbi böngészők „süti” beállításairól:

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a „sütik” célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a „sütik” letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

Korábbi Adatvédelmek

fr_FRFR